Stichting Senioren Actief Bemmel, hierna te noemen de SAB, verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de SAB. De SAB streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meest recente versie: Mei 2018


De SAB verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de SAB.

De SAB streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een stichting als SAB Bemmel. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy-statement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

Van wie verwerkt de vereniging persoonsgegevens?
De SAB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Deelnemers aan activiteiten die door de SAB georganiseerd worden, begeleiders van deze activiteiten en docenten van de door de SAB georganiseerde cursussen;
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De SAB, i.c. het bestuur. Dit valt onder de taak van de activiteiten-coördinator.

Waarvoor verwerkt SAB persoonsgegevens?
Om ingeschreven te kunnen worden bij de SAB als deelnemer aan cursussen of andere door de SAB georganiseerde activiteiten, aan de slag te gaan als begeleider of docent, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.
Cursus- en activiteitendeelnemers, docenten, vrijwilligers en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het deelnemen gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven.

Verwerkt de SAB bijzondere persoonsgegevens?
Nee, de SAB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van stichting: de deelname aan activiteiten. De SAB draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat de SAB met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Degene die belast is met de administratie kan de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook bestuursleden  kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket, o.a. de penningmeester.
De autorisatiestructuur binnen de administratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
De SAB wisselt geen persoonsgegevens uit.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De SAB conformeert zich hiervoor aan de wettelijk geldende voorschriften.

Kan ik zien welke gegevens de SAB van mij verwerkt?
Elke cursus- en activiteitendeelnemer, begeleider en docent heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die de SAB verwerkt. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de SAB kunt u terecht bij de lokale stichting, i.c. de SAB waar u ingeschreven bent.

Wijzigingen privacybeleid
De SAB streeft naar een zo actueel mogelijk privacy-beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Op de website van de SAB is altijd het meest recente statement beschikbaar.


2018-04-06-privacystatement-sab